Menu

بخش ۱۵ - حکایت پاسبان کی خاموش کرد تا دزدان رخت تاجران بردند به کلی بعد از آن هیهای و پاسبانی می‌کرد

مثنوی معنوی - دفتر ششم

SuperUser Account 0 67 رتبه مطلب: بدون رتبه

پاسبانی خفت و دزد اسباب برد                      رختها را زیر هر خاکی فشرد

روز شد بیدار شد آن کاروان                         دید رفته رخت و سیم و اشتران

پس بدو گفتند ای حارس بگو                         که چه شد این رخت و این اسباب کو

بخش ۱۴ - مناظرهٔ مرغ با صیاد در ترهب و در معنی ترهبی کی مصطفی علیه‌السلام نهی کرد از آن امت خود را کی لا رهبانیة فی الاسلام

مثنوی معنوی - دفتر ششم

SuperUser Account 0 70 رتبه مطلب: بدون رتبه

مرغ گفتش خواجه در خلوت مه‌ایست                            دین احمد را ترهب نیک نیست

از ترهب نهی کردست آن رسول                                 بدعتی چون در گرفتی ای فضول

جمعه شرطست و جماعت در نماز                               امر معروف و ز منکر احتراز

بخش ۱۳ - حکایت آن شخص کی دزدان قوج او را بدزدیدند و بر آن قناعت نکرد به حیله جامه‌هاش را هم دزدیدند

مثنوی معنوی - دفتر ششم

SuperUser Account 0 66 رتبه مطلب: بدون رتبه

آن یکی قج داشت از پس می‌کشید                          دزد قج را برد حبلش را برید

چونک آگه شد دوان شد چپ و راست                    تا بیابد کان قج برده کجاست

بر سر چاهی بدید آن دزد را                               که فغان می‌کرد کای واویلتا

بخش ۱۲ - حکایت آن صیادی کی خویشتن در گیاه پیچیده بود و دستهٔ گل و لاله را کله‌وار به سر فرو کشیده تا مرغان او را گیاه پندارند و آن مرغ زیرک بوی برد اندکی کی این آدمیست کی برین شکل گیاه ندیدم اما هم تم

مثنوی معنوی - دفتر ششم

SuperUser Account 0 63 رتبه مطلب: بدون رتبه

رفت مرغی در میان مرغزار              بود آنجا دام از بهر شکار

دانهٔ چندی نهاده بر زمین                   وآن صیاد آنجا نشسته در کمین

خویشتن پیچیده در برگ و گیاه             تا در افتد صید بیچاره ز راه

بخش ۱۱ - مدافعهٔ امرا آن حجت را به شبههٔ جبریانه و جواب دادن شاه ایشان را

مثنوی معنوی - دفتر ششم

SuperUser Account 0 67 رتبه مطلب: بدون رتبه

پس بگفتند آن امیران کین فنیست                   از عنایتهاش کار جهد نیست

قسمت حقست مه را روی نغز                      دادهٔ بختست گل را بوی نغز

گفت سلطان بلک آنچ از نفس زاد                  ریع تقصیرست و دخل اجتهاد

RSS
1234

کانال تلگرام مولانا

 

طراحی وب سایت آنا وب

 

آراز هلدینگ استانبول

 

کانال مولانای شمس

دی ان ان
سماع شاپ