Menu

بخش ۳۹ - رنجانیدن امیری خفته‌ای را کی مار در دهانش رفته بود

مثنوی معنوی - دفتر دوم

SuperUser Account 0 58 رتبه مطلب: بدون رتبه

عاقلی بر اسپ می‌آمد سوار                                  در دهان خفته‌ای می‌رفت مار

آن سوار آن را بدید و می‌شتافت                             تا رماند مار را فرصت نیافت

چونک از عقلش فراوان بد مدد                              چند دبوسی قوی بر خفته زد

بخش ۳۹ - رنجانیدن امیری خفته‌ای را کی مار در دهانش رفته بود

مثنوی معنوی _دفتر دوم

SuperUser Account 0 58 رتبه مطلب: بدون رتبه

عاقلی بر اسپ می‌آمد سوار                                 در دهان خفته‌ای می‌رفت مار

آن سوار آن را بدید و می‌شتافت                             تا رماند مار را فرصت نیافت

چونک از عقلش فراوان بد مدد                              چند دبوسی قوی بر خفته زد

بخش ۲۷ - آمدن دوستان به بیمارستان جهت پرسش ذاالنون مصری رحمة الله علیه

مثنوی معنوی - دفتر دوم

SuperUser Account 0 58 رتبه مطلب: بدون رتبه

این چنین ذاالنون مصری را فتاد                          کاندرو شور و جنونی نو بزاد

شور چندان شد که تا فوق فلک                            می‌رسید از وی جگرها را نمک

هین منه تو شور خود ای شوره‌خاک                     پهلوی شور خداوندان پاک

بخش ۲۶ - فرمودن والی آن مرد را کی این خاربن را کی نشانده‌ای بر سر راه بر کن

مثنوی معنوی - دفتر دوم

SuperUser Account 0 71 رتبه مطلب: بدون رتبه

همچو آن شخص درشت خوش‌سخن                          در میان ره نشاند او خاربن

ره گذریانش ملامت‌گر شدند                                     پس بگفتندش بکن این را نکند

هر دمی آن خاربن افزون شدی                                 پای خلق از زخم آن پر خون شدی

بخش ۲۵ - کلوخ انداختن تشنه از سر دیوار در جوی آب

مثنوی معنوی - دفتر دوم

SuperUser Account 0 69 رتبه مطلب: بدون رتبه

بر لب جو بوده دیواری بلند                          بر سر دیوار تشنهٔ دردمند

مانعش از آب آن دیوار بود                          از پی آب او چو ماهی زار بود

ناگهان انداخت او خشتی در آب                     بانگ آب آمد به گوشش چون خطاب

RSS
123456

کانال تلگرام مولانا

 

طراحی وب سایت آنا وب

 

آراز هلدینگ استانبول

 

کانال مولانای شمس

دی ان ان
سماع شاپ