Menu

بخش ۵۰ - تنها کردن باغبان صوفی و فقیه و علوی را از همدیگر

مثنوی معنوی - دفتر دوم

SuperUser Account 0 287 رتبه مطلب: بدون رتبه

باغبانی چون نظر در باغ کرد                                 دید چون دزدان بباغ خود سه مرد

یک فقیه و یک شریف و صوفیی                              هر یکی شوخی بدی لا یوفیی

گفت با اینها مرا صد حجتست                                  لیک جمع‌اند و جماعت قوتست

بخش ۴۹ - رفتن مصطفی علیه السلام به عیادت صحابی و بیان فایدهٔ عیادت

مثنوی معنوی - دفتر دوم

SuperUser Account 0 228 رتبه مطلب: بدون رتبه

آمد از حق سوی موسی این عتاب                                کای طلوع ماه دیده تو ز جیب

مشرقت کردم ز نور ایزدی                                        من حقم رنجور گشتم نامدی

گفت سبحانا تو پاکی از زیان                                      این چه رمزست این بکن یا رب بیان

بخش ۴۸ - رفتن مصطفی علیه السلام به عیادت صحابی و بیان فایدهٔ عیادت

مثنوی معنوی - دفتر دوم

SuperUser Account 0 249 رتبه مطلب: بدون رتبه

از صحابه خواجه‌ای بیمار شد                            واندر آن بیماریش چون تار شد

مصطفی آمد عیادت سوی او                             چون همه لطف و کرم بد خوی او

در عیادت رفتن تو فایده‌ست                             فایدهٔ آن باز با تو عایده‌ست

بخش ۴۷ - تتمهٔ اعتماد آن مغرور بر تملق خرس

مثنوی معنوی - دفتر دوم

SuperUser Account 0 310 رتبه مطلب: بدون رتبه

شخص خفت و خرس می‌راندش مگس                           وز ستیز آمد مگس زو باز پس

چند بارش راند از روی جوان                                      آن مگس زو باز می‌آمد دوان

خشمگین شد با مگس خرس و برفت                              بر گرفت از کوه سنگی سخت زفت

بخش ۴۶ - سبب پریدن و چرخیدن مرغی با مرغی کی جنس او نبود

مثنوی معنوی - دفتر دوم

SuperUser Account 0 290 رتبه مطلب: بدون رتبه

آن حکیمی گفت دیدم هم تکی                              در بیابان زاغ را با لکلکی

در عجب ماندم بجستم حالشان                              تا چه قدر مشترک یابم نشان

چون شدم نزدیک من حیران و دنگ                      خود بدیدم هر دوان بودند لنگ

RSS
123456789

کانال تلگرام مولانا

 

طراحی وب سایت آنا وب

 

آراز هلدینگ استانبول

 

کانال مولانای شمس

دی ان ان
سماع شاپ